ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

True School Free WiFi

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโครงการ True School Free WiFi
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าTMH โดยสามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. 1 สิทธิ/1 ท่าน เชื่อมต่อ WiFi กับเครือข่ายชื่อ .@ True_School_FreeWiFi ความเร็ว 10/1 Mbps ระยะเวลาใช้งาน 1 วัน ต่อวัน
2.หากไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 30 นาที ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อการใช้งานโดยอัตโนมัติ (idle time out )
3.การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
4.การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในTrue Schoolเท่านั้น
5.สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7.ทรู อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิก การให้สิทธิพิเศษนี้ หากทรู อินเทอร์เน็ตพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพิเศษนี้หรือนำสิทธิพิเศษนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
8.ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ รวมถึงรายละเอียดการใช้งานได้ที่ WiFi care center ที่ 1242

TH EN